strona główna o firmie FAQ kontakt

Akcyza na paliwo gazowe

Informacja dla odbiorcy niebędącego konsumentem o opodatkowaniu akcyzą sprzedaży paliwa gazowego

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (dalej: „Ustawa”) począwszy od 1 listopada 2013 roku sprzedaż paliwa gazowego podlega opodatkowaniu akcyzą.

Finalny nabywca gazowy i pośredniczący podmiot gazowy. 
 Obciążenie sprzedaży paliwa gazowego akcyzą, a także obowiązki odbiorcy i sprzedawcy paliwa gazowego w zakresie podatku akcyzowego zależą od kwalifikacji odbiorcy do właściwej kategorii podmiotowej. W tym kontekście Ustawa przewiduje dwa rodzaje podmiotów:

  • Finalny nabywca gazowy
  • Pośredniczący podmiot gazowy

Finalnym nabywcą gazowym jest w szczególności podmiot, który nabywa paliwo gazowe na terytorium kraju, niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym (art. 2 ust. pkt 19a Ustawy). Sprzedaż przez AVRIO MEDIA paliwa gazowego finalnemu nabywcy gazowemu podlega opodatkowaniu akcyzą.
W przypadku tym na sprzedawcy ciąży obowiązek naliczania akcyzy i rozliczania się z fiskusem, na odbiorcy natomiast ciąży obowiązek wskazania sprzedawcy przeznaczenia paliwa gazowego. W tym celu należy złożyć w AVRIO MEDIA stosowne oświadczenie. Na podstawie tego oświadczenia AVRIO MEDIA przy sprzedaży paliwa gazowego zastosuje właściwą stawkę lub zwolnienie z akcyzy.
Formularz stosownego oświadczenia pobrać można ze strony internetowej AVRIO MEDIA (załącznik na dole strony) lub w siedzibie AVRIO MEDIA. Formularz ten został wysłany bądź w najbliższym czasie zostanie wysłany do wszystkich odbiorców biznesowych.
 

Pośredniczącym podmiotem gazowym jest w szczególności podmiot:

  • dokonujący odsprzedaży paliwa gazowego, lub
  • używający paliwa gazowego zarówno do celów objętych zwolnieniem od akcyzy, jak również do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
  • używający paliwa gazowego zarówno do celów objętych zwolnieniem od akcyzy, jak również i do celów objętych zerową stawką akcyzy,

który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności (art. 2 ust. pkt 23d Ustawy).
Odbiorca, który zmierza prowadzić działalność w powyższym zakresie, jest obowiązany przed dniem rozpoczęcia tej działalności powiadomić pisemnie o tym właściwego naczelnika urzędu celnego (art. 16 ust. 3a Ustawy).
Sprzedaż przez AVRIO MEDIA paliwa gazowego pośredniczącemu podmiotowi gazowemu nie podlega opodatkowaniu akcyzą. Odbiorca sam dokonuje rozliczeń z fiskusem z tytułu zużycia paliwa gazowego do celów niezwolnionych z akcyzy lub sprzedaży finalnemu  nabywcy.
Odbiorca, który zarejestrował się  jako pośredniczący podmiot gazowy, zobowiązany jest  dostarczyć do AVRIO MEDIA oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię sporządzonego przez właściwy organ podatkowy potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot gazowy. Dostarczenie to powinno być dokonane w terminie trzech dni roboczych od przyjęcia ww. powiadomienia przez właściwy organ podatkowy. W przeciwnym wypadku odbiorca traktowany będzie jak finalny nabywca gazowy i przy sprzedaży jemu gazu zostanie naliczona akcyza wg obowiązujących stawek.

Stawki akcyzy
Stawki akcyzy dla paliwa gazowego są określone w art. 89 ust. 1-2 Ustawy. Są one zróżnicowane ze względu jego przeznaczenie i wynoszą: 

Lp.

Przeznaczenie paliwa gazowego 

Stawka akcyzy

 1.

 do napędu silników spalinowych

 11,04 zł/GJ*

 2.

 na cele opałowe

 1,28 zł/GJ*

 3.

 do innych celów określonych w art. 89 ust. 2 Ustawy

 0 zł
* przeliczniki wartości opałowej wyrażonej w GJ na metry sześcienne określone są w art. 88 ust. 7 Ustawy.


Zwolnienia od akcyzy

Ustawodawca przewidział szeroki katalog zwolnień od akcyzy (art.31b ust. 1-4 Ustawy). Sprzedaż paliwa gazowego może być zwolniona z podatku akcyzowego kiedy jest ono przeznaczone:
I. do celów opałowych:
a) do przewozu towarów i pasażerów koleją;
b) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
c) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
d) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
e)  przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.
II. do celów opałowych przez gospodarstwa domowe;
III. do celów opałowych przez:
a) organy administracji publicznej;
b) jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
c) podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
d) żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
e) podmioty lecznicze, o którym mowa w art. 4 ust. I ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
f) jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
g) organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
IV. do napędu:
a) statków powietrznych,
b) w żegludze, włączając rejsy rybackie
- z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, o
których mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy;
V.  do użycia w procesie produkcji energii elektrycznej;
VI. do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
VII. do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń,  użyte w celach, o których mowa w art. 31b. ust. 1 pkt 1-5 Ustawy (pkt I powyżej) lub na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów gazowych.
Szczegółowe warunki zwolnienia sprzedaży paliwa gazowego z podatku akcyzowego określone są w art. 31b ust. 5- 11 Ustawy.
Niniejsza informacja ma charakter poglądowy i nie stanowi doradztwa podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Wiążące interpretacje prawa podatkowego wydawane są, na wniosek zainteresowanego, w imieniu Ministra Finansów przez właściwego dyrektora izby skarbowej.
 


Załącznik:
Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego -> pobierz

POWRÓT